Kodex farmářských trhů

Zapsaný spolek Archetyp, provozovatel farmářského tržiště Náplavka, Kubáň a Heřmaňák je spoluzakládajícím a předsedajícím členem Asociace farmářských tržišť České republiky. Jako člen AFT ČR je povinen se řídit kodexem člena AFT ČR:

KODEX FARMÁŘSKÉHO TRHU

Farmářský trh pořádaný členem AFT musí splňovat následující podmínky:

 1. Farmářský trh (dále jen „FT“) je především (většinově) potravinovým trhem. Jiné, než potravinové zboží (dále jen „nepotraviny“) na FT nesmí tvořit více než 10% celkového počtu prodejních míst na FT. Jako nepotraviny se připouští produkty jakéhokoliv rukodělného (řemeslného) zboží s jasným autorem. Člen AFT je jednoznačně povinen preferovat výrobky nebo výpěstky především tuzemského původu.
 2. FT pořádaný členem AFT je viditelně označen logem asociace a nakupující jsou o členství pořadatele v asociaci informováni (trh, internetové stránky trhu, informační a propagační materiály trhu…)
 3. FT má dotčenými orgány státní správy schválený tržní řád (dále jen „TŘ“). FT je pořádán na dobře dopravně dosažitelném místě nejen automobilem, ale i pěšky, MHD či na kole.
 4. Je nepřípustné, aby člen AFT organizoval FT v prostorách nákupních center (vztahuje se i na parkoviště či jiné prostory v bezprostřední blízkosti nákupních center).
 5. FT musí být tvořen alespoň 10 prodejními místy s potravinářským zbožím dle tohoto Kodexu a je pořádán alespoň 1 x za dva měsíce.
 6. Prodejci jsou organizátorem FT řádně prověřeni a mají všechny potřebné doklady nutné k maloobchodnímu prodeji.
 7. Prodejci respektují všechny platné právní předpisy související s maloobchodním prodejem.
 8. FT jsou organizovány nejen jako místo prodeje potravin, občerstvení nebo řemeslných výrobků, ale měly by být i příjemným místem setkávání a rozvíjení sociálních vazeb.

Charakter zboží prodávaného na farmářském trhu

 1. Prodávané zboží na FT pochází od farmáře, nebo výrobce, nebo autora (dále jen „producent“), který garantuje původ prodávaného zboží z vlastních zdrojů a je schopen tento původ při prodeji prokázat.
 2. V případě, že producent neprodává zboží osobně, může být zastupován prodejcem s písemným pověřením producenta, který musí mít příslušné dokumenty o původu prodávaného zboží, které mu poskytl producent.
 3. Podíl potravin z (celkového) prodávaného zboží musí být na farmářském trhu AFT alespoň 90 %.
 4. Provozovatel farmářského trhu preferuje producenty z daného regionu.
 5. Vzhledem k nesporné sociální funkci farmářského trhu, a jako doplňkový prodej, může být dle sezóny a uvážení organizátora možná účast charitativních a neziskových organizací, přednostně z místního regionu. Tato jejich účast může mít jak prezentační, tak prodejní charakter.
 6. Podíl potravin regionálního původu (kraj ČR) musí být alespoň 50 % (s výjimkou hl. města Prahy).
 7. Jako doplňkové zboží je možné umístit i zboží zahraničního původu. Podíl zahraničního zboží nesmí přesáhnout 10 % z celkového počtu potravinových stánků. Do celkového počtu potravinových stánků se však nezapočítávají stánky s občerstvením. Ty mohou používat i zahraniční potraviny jako ingredienci pro zhotovení občerstvení či nápojů, aniž by se počítaly jako stánky se zahraničními potravinami.

Naše farmářské trhy:

  Jedno z prvních pražských farmářských tržišť v ČR. Krásné místo v centru Prahy, na kamenném břehu řeky Vltavy. Více…
Přečíst celý článek
Už je to tady! Zase si můžete přijít plnit košíky čerstvými, zdravými potravinami, pozdravit se se svými oblíbenými farmáři a…
Přečíst celý článek
Farmářské trhy budou mít částečně v lednu přestávku, první trh bude otevřen 14. ledna 2023 a bude to Heřmaňák na Řezáčově náměstí v Praze 7. Poté přijdou na řadu Farmářský trh Kubáň a Farmářské tržiště Náplavka, oba trhy 4. února 2023. Na všechny se moc těšíme a přejeme do nového roku pevné zdraví, štěstí a mnoho úspěchů!