fbpx

Ochrana osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://www.farmarsketrziste.cz.

Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč je shromažďujeme

Komentáře

Když návštěvníci zanechají na webu komentáře, shromažďujeme údaje zobrazené ve formuláři pro komentáře a také IP adresu návštěvníka a řetězec uživatelského agenta prohlížeče, abychom pomohli odhalit spam.

Anonymizovaný řetězec vytvořený z vaší e-mailové adresy (také nazývaný hash) může být poskytnut službě Gravatar, abyste zjistili, zda ji používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře bude váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud na web nahráváte obrázky, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu si mohou stáhnout a extrahovat jakákoli data o poloze z obrázků na webu.

Kontaktní formuláře

Soubory cookie

Pokud na našem webu zanecháte komentář, můžete se přihlásit k ukládání svého jména, e-mailové adresy a webu do souborů cookie. Jsou pro vaše pohodlí, abyste nemuseli znovu vyplňovat své údaje, když zanecháte další komentář. Tyto soubory cookie zůstávají jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasný soubor cookie, abychom zjistili, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookie. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje a po zavření prohlížeče je vyřazen.

Když se přihlásíte, nastavíme také několik souborů cookie pro uložení vašich přihlašovacích údajů a vašich voleb zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookie zůstanou dva dny a soubory cookie možností obrazovky zůstávají rok. Pokud zvolíte „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se odhlásíte ze svého účtu, přihlašovací soubory cookie budou odstraněny.

Pokud upravíte nebo publikujete článek, uloží se do vašeho prohlížeče další cookie. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje a pouze označuje ID příspěvku článku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z jiných webových stránek

Články na této stránce mohou obsahovat vložený obsah (např. videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová úplně stejně, jako kdyby návštěvník navštívil jinou webovou stránku.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat údaje o vás, používat soubory cookie, vkládat další sledování třetích stran a monitorovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování vaší interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste na dané webové stránce přihlášeni.

Analytics

S kým sdílíme vaše údaje

Jak dlouho vaše údaje uchováváme

Pokud zanecháte komentář, bude komentář a jeho metadata uchována po neomezenou dobu. Je to proto, abychom mohli rozpoznat a schválit jakékoli následné komentáře automaticky, místo abychom je drželi ve frontě na moderování.

Pro uživatele, kteří se zaregistrují na našich webových stránkách (pokud existují), ukládáme také osobní údaje, které poskytují, v jejich uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoli zobrazit, upravit nebo smazat své osobní údaje (kromě toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Správci webových stránek mohou tyto informace také zobrazit a upravovat.

Jakým způsobem zajišťuje Archetyp z.s. ochranu osobních údajů?

Uplatňujeme opatření nezbytná k bezpečnému uchování informací v elektronické nebo fyzické podobě, a k zabránění neoprávněnému přístupu, změnám či zveřejnění informací. Naše zásady zabezpečení informací jsou podporovány řadou bezpečnostních standardů, procesů a postupů. Informace ukládáme v prostorách s omezeným přístupem nebo v elektronických databázích vyžadujících přihlašovací údaje a hesla. Požadujeme, aby poskytovatelé našich datových úložišť a jiní zpracovatelé splňovali příslušné standardy průmyslového zabezpečení. Všichni partneři, zaměstnanci a poskytovatelé služeb, kteří mají přístup k důvěrným informacím, podléhají povinnosti mlčenlivosti.

JAKÁ PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Řádné zpracování a ochrana Vašich osobních údajů jsou pro nás jednou z nejvyšších priorit. Archetyp z.s. zpracovává Vaše osobní údaje vždy v souladu s právními předpisy a ze zákonných důvodů. Pokud byste chtěli využít kteréhokoli z Vašich práv, kontaktujte nás, prosím, na níže uvedené adrese.

Právo odvolat souhlas v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu

Zpracováváme-li ve zcela výjimečných případech Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, můžete takový souhlas kdykoli bez jakýchkoli vícenákladů odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas lze kdykoli písemně zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní adresu Archetyp z.s. uvedenou níže, a to bez jakýchkoli následků pro naše společné stávající anebo budoucí smluvní vztahy.

Právo na přístup

Jakožto subjekt údajů máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím ohledně zpracování. Dále máte právo požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, které se Vás týkají.

Právo na opravu

Informace, které o Vás zpracováváme, by měly být aktuální a přesné. Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, případně doplnili neúplné osobní údaje. Informujte nás, prosím, o všech změnách týkajících se Vašich osobních údajů na níže uvedené adrese.

Právo na výmaz

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • odvoláte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a na naší straně neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování,
 • vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a na naší straně neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění naší právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Výše uvedené podmínky se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné:

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace
 • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je jsme pověřeni;
 • z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování; nebo
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Jakožto subjekt údajů máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů pokud:

 • popíráte přesnost osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost Vašich osobních údajů ověřit;
 • zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale Vy odmítáte jejich výmaz a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • zpracování Vašich osobních údajů již není z naší strany potřebné, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo
 • jste vznesli námitku proti zpracování z důvodu rozhodování pouze na základě automatizovaného zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování omezeno na základě některého z výše uvedených důvodů, mohou být dotčené osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. O zrušení omezení zpracování Vašich osobních údajů jsme povinni Vás předem informovat.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytl(a) na základě souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci nebo je-li to technicky proveditelné pověřit předáním osobních údajů druhému správci nás. Výkonem práva na přenositelnost osobních údajů není dotčeno Vaše právo na výmaz osobních údajů.

 Právo vznést námitku proti zpracování

Je-li zpracování prováděno pro účely oprávněných zájmů sdružení Archetyp z.s. či třetí strany, včetně souvisejícího profilování, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu (včetně profilování), máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a Vaše osobní údaje nebudou již pro tyto účely zpracovávány.

Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (včetně profilování)

Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (včetně profilování), které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás jinak významně dotýkalo. Nemusíte se bát, při zpracování osobních údajů ze strany sdružení Archetyp z.s. nedochází k použití Vašich osobních údajů k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

Přehled jednotlivých Google analytics cookies

Jméno cookie Doba expirace Popis
_ga 2 roky Používá se k rozlišení uživatelů.
_gid 24 hodin Používá se k rozlišení uživatelů.
_gat 1 minuta Používá se k měření počtu požadavků.

 

Kontakt:

Archetyp, zapsaný spolek

Předseda: Jiří Sedláček

 

Šumavská 69/17

120 00 Praha 2

E-mail: jiri@farmarsketrziste.cz

 

IČ: 27019705

DIČ: CZ27019705

 

Naše farmářské trhy:

Nejbližší farmářský trh Heřmaňák: 18. května, 8:30 – 13:00.

Začala jahodová sezona, na Heřmaňáku už tradičně s nejlepšími Kunratickými jahodami! Menší, příjemný útulný farmářský trh s kvalitní nabídkou čerstvé…
Více informací zde

Nejbližší trh Náplavka: 18. května 2024, 8:00 – 14:00

Farmářský trh Náplavka je jedno z prvních pražských farmářských tržišť v ČR. Každou sobotu (kromě ledna) najdete na břehu Vltavy…
Více informací zde

Nejbližší trh na Kubáni v sobotu 18. května – pořád budou kunratické jahody

Na trhu budou skvělé jahody z Kunratic! Přes letošní nepřízeň počasí na Kubáni pro Vás budou báječné sladké, červené jahůdky.…
Více informací zde