English Čeština

Tržní řád Náplavky

  Tržní řád Náplavka (138,1 KiB, 11 171 stažení)

  Dodatek Tržního řádu Náplavka (146,7 KiB, 6 432 stažení)

Farmářské tržiště
Farmářské tržiště je především potravinovým trhem. Je to vymezený prostor, umožňující prodej a poskytování služeb (dále jen „tržiště“), kde mohou především výrobci, event. jiní, jimi určení prodejci (dále jen „prodejci“, na základě písemného pověření výrobce) prodávat v tržním řádu stanovený čas své výrobky, rovněž stanovené tržním řádem. Pro prodej farmářských výrobků jsou určeny přenosné, složitelné a rozložitelné prodejní stánky. Rozmístění stánků je určeno plánkem.

Prodejní místo/stánek
Prodejní/tržní místo musí být na vhodném, trvale viditelném místě označeno jménem a příjmením, popřípadě obchodní firmou provozovatele – fyzické osoby nebo názvem popřípadě obchodní firmou u provozovatele – právnické osoby a identifikačním číslem provozovatele. Prodejce je povinen dodržovat tržní řád a obsadit pouze takové tržní místo (stánek), které mu bylo přiděleno.

Prodejní stánek a prodejní místo
Prodejce je povinen prodejní stánek i prodejní místo udržovat v čistotě a dobrém technickém stavu.

Čistota a bezpečnost
Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržišti jsou prodejci povinni:
a) dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě,
b) zabezpečovat zde trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu stánků, prodejních míst i míst pro nakládku a vykládku zboží a dočasných skladových prostor,
c) průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na správcem určené místo utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií odpadů.
d) k prodeji a nabídce zboží používat prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadného a dobře čistitelného materiálu,
e) ovoce, zeleninu, brambory a lesní plody dovézt před nabízením k prodeji již očištěné a zbavené zavadlých částí,
f) osobními vozidly zde parkovat pouze v prostoru určeném správcem v souladu s místní úpravou provozu na pozemních komunikacích na základě příslušného povolení, resp. vyjímky, které udělí prodejci správce

Prodejní sortiment
Na tržišti se mohou prodávat výrobky z domácích (českých) farem, tedy výpěstky a chovy pocházející z domácí (české) produkce. Z široké a možné nabídky výrobků vyjímáme: ovoce a zelenina, byliny a koření, květiny a sazenice, med, vejce, chléb a pečivo, koláče, perníky, domácí moučníky, mošty a džusy, sirupy, džemy a marmelády, uzeniny, maso, drůbež, ale i rukodělné nebo řemeslné výrobky, košíky, víno, pivo, apod. Na farmářském tržišti Náplavka se budou také prodávat živé ryby včetně souvisejících služeb spotřebitelům, jako zabití, kuchání, filetování apod.

Práva správce
Správce si vyhrazuje právo posoudit prodejní sortiment a případně nevhodný sortiment nebo jeho část z prodeje vyloučit.

Otevírací doba tržiště
Tržiště je otevřeno v prodejní den sobota od 8:00 do 14:00 v závislosti na denním světle. Pokud si prodejce rezervoval prodejní místo (dále jen „místo“) a do 8:30 jej neobsadí, má správce právo místo poskytnout jinému prodejci.

Povinnosti prodejce
Prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, pokud se na ně vztahuje. Prodejce je povinen na vyžádání vydat kupujícímu doklad o zaplacení podle platných předpisů ČR. Všichni prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o zemědělství, hygienické a veterinární předpisy.

Doprava a parkování
Parkování je prodejci povoleno na určených – vyhrazených místech správcem, resp. pořadatelem tržiště. Každé vozidlo prodejce musí být viditelně označeno příslušným povolením, které prodejci vydá správce.

Ostatní
Prodejce je zodpovědný za všechny škody, které sám nebo jeho pomocníci zaviní. Prodejní místo je předáno k dispozici ve stavu převzatém, veškeré nároky vůči správci jsou tímto vyloučeny.

Provozovatel/pořadatel tržiště
Pořadatel i provozovatel tržiště: Archetyp, Šumavská 69/17, Praha 2, IČO: 27019705
Manažerka tržiště (Sobota): Alena Bžochová tel: 608 099 991 (sortiment, prodejci, noví prodejci, legislativa)
Správce tržiště (Sobota): Vít Břicháček tel: 777 043 494 (technické součásti, elektřina, voda, poruchy, havárie, výpadky apod.)